Privacy

This privacy policy outlines how we collect your information, why we collect this information, and how we use the information that we collect.

We don't use any mechanism to track individuals using our website that we would be required to notify you about or obtain consent for under the EU E-Privacy directive. Our use of web cookies is limited to what is technically necessary to support an action that you have requested, and not to identify you otherwise.

We sometimes collect information when you ask us to provide a service, for example by signing up to our newsletter or when contacting us for information. We only use this information as necessary to carry out the service you requested.

You can usually opt-out of communication with us at any time and request our copy of your data to be amended or deleted. Sometimes we may have to contact you or share your information when required to do so by law, or for certain legitimate reasons i.e. to prevent misuse of computing resources, for regulatory compliance, or to resolve a dispute.

Data Protection Registration: ZA165994

Contact Tawesoft

This privacy policy applies to the Tawesoft website and if you contact us directly. Other privacy policies may apply to websites other than tawesoft.co.uk

Preifatrwydd

Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn manylu ar sut fyddwn ni'n casglu eich gwybodaeth, pam ein bod yn casglu'r wybodaeth hon, a sut fyddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth byddwn ni'n casglu.

Nid ydym yn defnyddio unrhyw fecanwaith i olrhain unigolion sy'n defnyddio ein gwefan y byddai gofyn i ni roi gwybod i chi amdanynt neu sicrhau caniatâd amdanynt dan gyfarwyddeb E-Breifatrwydd yr UE. Mae ein defnydd o friwsion we yn gyfyngedig i'r hyn sy'n angenrheidiol yn dechnegol i gefnogi gweithred rydych chi wedi gofyn amdani, ac nid i'ch adnabod fel arall.

Weithiau byddwn ni'n casglu gwybodaeth pan fyddwch chi'n gofyn i ni ddarparu gwasanaeth, er enghraifft trwy gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr neu wrth gysylltu â ni i gael gwybodaeth. Rydym ni’n defnyddio'r wybodaeth hon fel bo angen i gyflawni'r gwasanaeth rydych chi wedi gofyn amdano'n unig, a byth at ddibenion marchnata.

Fel arfer gallwch chi optio-allan o gyfathrebu â ni ar unrhyw adeg a gofyn i'n copi o'ch data gael ei ddiwygio neu ei ddileu. Weithiau efallai y bydd yn rhaid i ni gysylltu â chi neu rannu eich gwybodaeth pan fydd angen i ni wneud hynny gan y gyfraith, neu am rai rhesymau dilys h.y. i atal camddefnyddio adnoddau cyfrifiadurol, ar gyfer cydymffurfiad rheoliadol, neu i ddatrys anghydfod.

Cofrestru Diogelu Data: ZA165994

Cysylltwch â Tawesoft