Stand out from the competition

Managed Website Design and Hosting for Small Business and Organisations

Tawesoft present an all-inclusive and bespoke web design, development, hosting & support package.

We'll work with you to design an attractive website optimised to serve your business purpose.

Then we'll put it online and handle everything from hosting and updates to backups and support.

Features

 • Affordable solutions for sole traders, organisations, and businesses of all sizes.

Everything included

 • Bespoke website design: mobile-ready, accessible and optimised to support the Customer Journey – converting more leads into firm contacts and customers
 • Website hosting on our reliable, secure and powerful webservers. Tawesoft rent and manage these servers directly from a UK datacentre to ensure quality of service and a fast connection
 • On-going support including website updates, advice and more
 • Get found online and improve your Search Engine Ranking Positions (SERPs) with Search Engine Optimisation (SEO) as standard
 • Support Word of Mouth on Facebook and Twitter with Social Media Optimisation (SMO) as standard
 • Unlimited subdomains, e-mail forwarding and e-mail aliases as standard

Tawesoft offer more

 • Newsletter facilities and bespoke hosted forms e.g. online contact forms or appointment booking request forms
 • Branded social media accounts on Facebook and Twitter, including the ability to schedule posts, and collaborative tools for managing accounts as a team
 • Branded webmail and e-mail accounts, including collaborative group mailboxes, document sharing, data migration, enterprise-level data management policies, training and more

Our Approach

Functional Website Design with your Business Goals in Mind

When Tawesoft design your website:

 • We'll consider your aesthetic requirements and brand identity
 • We'll also consider your target audience and your business or organisation goals
 • We'll work with you to create a website with an effective Call to Action (CTA) and a clear Customer Journey
 • Your visitors will see a website that is clear and easy to use
 • You'll see increased website conversion rates, better customer engagement and heightened brand awareness and loyalty

Responsive Design for Mobile, Desktop and Tablet

Tawesoft website displayed on a phone

The way people access the Internet has changed. Since 2014, the majority of website traffic now comes from mobile.

Tawesoft design websites to be:

 • functional
 • attractive
 • fast to load
 • on mobile and on desktop

We take every step to deliver websites that are:

 • accessible for all users, including those with additional accessibility needs
 • high quality using modern industry standards and best practice
 • maintainable for low-friction extensions, integration with other systems, or hand-over to your in-house web developers in future

Expect Quality

Reliable Service and Support

We commit to an advanced Service Level Agreement (SLA) and Support Level Agreement as standard with every customer.

We monitor our performance 24/7, and if we fall short we automatically issue refunds or service credits.

 • Minimum 24-hour secure backups as standard
 • Minimum 99.9% service availability and uptime with 24/7 monitoring
 • Minimum 90% availability of 60 minute response rate priority technical support during business hours
 • Minimum 99.9% availability of support and updates within two business days
 • Pro rata refunds at minimum if our service falls short
 • We can agree stricter SLAs and service penalties to customers that require it
 • Choose Mission Critical support: add 24/7 incident response from just £100/month

Expert Domain Knowledge with Tawesoft

When you buy from Tawesoft, you're not just getting a website, you're starting a relationship with an expert software engineering company.

As your business or organisation identifies new goals and opportunities, we can empower you with the specialist knowledge, organisational practice and software infrastructure you need in order to aggressively chase and achieve your goals.

Some of our happy clients include leading Swansea and international call centres, marketing firms, claims management companies, and one of Swansea's largest dental practices.

Tawesoft can deliver the quality software solutions you need to meet the complex technological, organisational and regulatory needs of your business.

Lletya a Dylunio Gwefannau dan Reolaeth ar gyfer Sefydliadau a Busnesau Bach

Mae Tawesoft yn cyflwyno pecyn dylunio, datblygu, lletya a chefnogi i'r we sy'n hollgynhwysol ac wedi addasu i'r diben.

Byddwn ni'n gweithio gyda chi i ddylunio gwefan ddeniadol sydd wedi'i hoptimeiddio i wasanaethu diben eich busnes.

Yna byddwn ni'n ei rhoi ar-lein ac yn delio â phopeth o letya a diweddaru i gopïau wrth gefn a chefnogi.

Nodweddion

Mae popeth wedi'i gynnwys: mae Tawesoft yn gofalu am bopeth

 • Dylunio gwefannau sy'n addas i'r diben yn barod ar gyfer ffonau symudol, yn hygyrch ac wedi'u hoptimeiddio i gefnogi Taith y Cwsmer – trosi mwy o bosibiliadau yn gysylltiadau cadarn a chwsmeriaid
 • Lletya gwefannau ar ein gweinyddion gwe dibynadwy, diogel a grymus. Mae Tawesoft yn rhentu a rheoli'r gweinyddion hyn yn uniongyrchol o ganolfan data yn y DU i sicrhau gwasanaeth o ansawdd a chuddni isel
 • Cefnogaeth barhaus including website updates
 • Cael eich darganfod ar-lein a gwella'ch Safle ar Beiriannau Chwilio (SERPs) ac Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO) yn safonol
 • Cefnogi sylw ar Dafod Lleferydd ar Facebook a Twitter ag Optimeiddio Cyfryngau Cymdeithasol (SMO) yn safonol
 • Dargyfeirio negeseuon e-bost ac enwau eraill ar e-bost diderfyn

Gallwn ni Hefyd Gosod a Darparu:

 • Cyfleusterau cylchlythyr a ffurflenni ar-lein wedi'u lletya (e.e. ffurflenni cyswllt) yn safonol
 • Cyfrifon cyfryngau cymdeithasol â brand ar Facebook a Twitter, gan gynnwys y gallu i drefnu amser cyhoeddi negeseuon ac offer cydweithredol i rannu'r cyfrifon hyn fel tîm
 • Cyfrifon e-bost a gwebost â brand, gan gynnwys blychau post grŵp cydweithredol, rhannu dogfennau, mudo data, polisïau rheoli data lefel-menter, hyfforddiant a mwy

Ein Dull o Weithio

Dylunio Gwefan Weithredol â Nodau Busnes mewn Cof

Pan fydd Tawesoft yn dylunio eich gwefan:

 • Byddwn ni'n ystyried eich gofynion esthetig a hunaniaeth eich brand
 • Byddwn ni hefyd yn ystyried eich cynulleidfa darged a nodau eich busnes neu sefydliad
 • Byddwn ni'n gweithio gyda chi i greu gwefan â Galwad i Weithredu effeithiol a Thaith Cwsmer clir
 • Bydd eich ymwelwyr yn gweld gwefan sy'n glir a hawdd ei defnyddio
 • Byddwch chi'n gweld cyfraddau trosi uwch i'r wefan, gwell ymgysylltu â chwsmeriaid a theyrngarwch ac ymwybyddiaeth brand dwysach

Dyluniad Ymatebol ar gyfer Ffôn Symudol a Chyfrifiadur Bwrdd Gwaith

Gwefan Tawesoft ar gyfer Ffôn Symudol

Mae'r ffordd bydd pobl yn cael mynediad at y Rhyngrwyd wedi newid. Ers 2014, bellach mae'r rhan fwyaf o draffig gwefan yn dod o ddyfeisiau symudol..

Mae Tawesoft yn dylunio gwefannau sy'n:

 • hygyrch
 • yn weithredol
 • ac yn ddeniadol
 • ar ffonau symudol ac ar gyfrifiaduron bwrdd gwaith

Ansawdd Uchel

Amser Mynd Dibynadwy, Gwasanaeth a Chytundeb Lefel Cefnogaeth (SLA)

 • Copïau wrth gefn bob 24 awr o leiaf yn safonol
 • O leiaf 99.9% o amser mynd â monitro awtomatig 24/7
 • O leiaf 90% o argaeledd cefnogaeth dechnegol â blaenoriaeth mewn 1 awr (ddiwrnod busnes)
 • O leiaf 99.9% o argaeledd cefnogaeth a diweddaru o fewn dau ddiwrnod busnes
 • Ad-daliadau pro rata awtomatig o leiaf os na fydd ein gwasanaeth yn cyrraedd y nod
 • Gallwn ni gytuno ar SLAs mwy caeth ac ad-daliadau cosb gwasanaeth i gwsmeriaid sydd angen hyn
 • Gallwch chi ddewis ychwanegu ymateb i ddigwyddiadau 24/7 o £100/mis yn unig

Gwybodaeth Arbenigol am Barthau gan Tawesoft

Pan fyddwch chi'n prynu oddi wrth Tawesoft, nid fyddwch chi'n cael gwefan yn unig, byddwch chi'n cychwyn ar berthynas â chwmni peirianneg meddalwedd arbenigol.

Wrth i'ch busnes neu sefydliad ganfod nodau a chyfleoedd newydd, gallwn ni eich grymuso â'r wybodaeth arbenigol, ymarfer sefydliadol ac isadeiledd meddalwedd sydd eu hangen arnoch chi i fynd ar drywydd y nodau hynny'n nerthol a'u cyflawni.