Digital Security

Website and Server Encryption

When processing personal data electronically, you have both an ethical responsibility and a legal duty to protect the privacy of data subjects.

Tawesoft can help your business implement industry standard measures for secure digital communication.

We can:

 • Take care of getting the necessary Digital Certificate issued and signed by a third-party Certificate Authority. We can probably negotiate a good price for you, too.
 • Encrypt webserver communication using HTTPS, a secure protocol for communication over the Internet.
 • Encrypt mailserver communication using Trusted TLS connections to encrypt email in transit.
 • Deliver managed, hardened, installations that are independently verified by SSL Labs.
 • Secure your API integrations with encryption and authentication.
 • Evaluate or agree contracts with Data Processors to ensure you are adequately safeguarding data, particularly if it is transferred outside of the EU Economic Area.
 • Advise on aspects of Data Protection, including the new General Data Protection Regulation.

Amgryptio Gwefannau a Gweinyddion

Wrth brosesu data personol yn electronig, mae gennych chi gyfrifoldeb moesegol a dyletswydd gyfreithiol i warchod preifatrwydd pynciau data.

Gall Tawesoft helpu eich busnes i weithredu mesurau safonol y diwydiant ar gyfer diogelu cyfathrebu digidol.

Gallwn wneud y canlynol:

 • Gofalu bod Tystysgrif Ddigidol angenrheidiol yn cael ei chyhoeddi a’i llofnodi gan Awdurdod Ardystio trydydd parti. Mae’n bur debyg y gallwn drefnu pris da i chi hefyd.
 • Amgryptio cyfathrebu gweinydd y we gan ddefnyddio HTTPS, porthol diogel ar gyfer cyfathrebu ar y Rhyngrwyd. .
 • Amgryptio cyfathrebu gweinydd post gan ddefnyddio cysylltiadau TLS dibynadwy i amgryptio e-bost wrth iddo deithio.
 • DDarparu gosodiadau cadarn, a reolir sy’n cael eu dilysu’n annibynnol gan Labordai SSL.
 • Diogelu eich integreiddio API gydag amgryptio a dilysu.
 • Gwerthuso neu gytuno ar gontractau gyda Phroseswyr Data i sicrhau eich bod yn diogelu data’n ddigonol, yn enwedig os ydynt yn cael eu trosglwyddo y tu allan i Ardal Economaidd yr UE.
 • Cynghori ar agweddau ar Ddiogelu Data, gan gynnwys y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol newydd.