Stay ahead of the pack

Data Processing Solutions from Tawesoft

Data Cleaning

Improve the quality of your data

Tawesoft can carry out data cleaning / data scrubbing of data as a one-off or as a regular service.

Real-time / online solutions

We can also provide real-time data processing solutions that can accept data from suppliers on-the-fly, generating accurate reports of rejections.

Direct Marketing Solutions

Legal Compliance

We can assist your company with integrating or setting up efficient automated Telephone Preference Service (TPS) screening services, filtering against suppression files, normalising data formats, managing Do Not Call lists, e-mail unsubscription and more.

Big Data and Insights

We can help you manage, model and process your data to give better insights and knowledge in real-time.

Experienced Professional Service

Websites that collect sensitive data have to meet certain legal and regulatory requirements, in particular the new General Data Protection Regulations (GDPR).

We build online forms using secure cryptographic protocols with a certificate issued and signed by a third-party Certificate Authority. We ensure the security, integrity and privacy of data at every stage, including secure backup management and access controls.

If you wish to take payments online or by phone, we can integrate secure third party processors or credit card vault services to remove or reduce the scope of expensive Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) compliance.

We do this so that you can be confident that your organisation is meeting its legal obligations and following best practice when collecting data online. Your clients and customers will be confident that they can trust you to protect their data.

Prosesu Data Datrysiadau

Glanhau Data

Gwella ansawdd eich data

Gall Tawesoft lanhau data / sgwrio data unwaith yn unig neu fel gwasanaeth rheolaidd.

Prosesu Data

Gallwn ni hefyd darparu datrysiadau prosesu data amser real sy'n gallu derbyn data oddi wrth gyflenwyr 'ar y pryd', gan gynhyrchu adroddiadau cywir am wrthodiadau.

Datrysiadau Marchnata Uniongyrchol

Cydymffurfiad Cyfreithiol

Gallwn ni gynorthwyo eich cwmni ag integreiddio neu sefydlu gwasanaethau sgrinio Gwasanaeth Dewis Ffôn (TPS) awtomatig effeithiol, hidlo yn erbyn ffeiliau atal, normaleiddio fformatau data, rheoli rhestrau Peidiwch â Ffonio, dileu tanysgrifiad e-bost a mwy.

Data Mawr a Gwybodaeth Fewnol

Gallwn ni eich helpu i reoli, modelu a phrosesu eich data i roi gwell gwybodaeth a gwybodaeth fewnol mewn amser real.

Gwasanaeth Proffesiynol Profiadol

Mae'n rhaid i wefannau sy'n casglu data sensitif fodloni gofynion cyfreithiol a rheoliadol penodol, yn arbennig Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd.

Rydym ni'n adeiladu ffurflenni ar-lein gan ddefnyddio protocolau cryptograffig diogel â thystysgrif sy'n cael ei chyhoeddi a'i llofnodi gan Awdurdod Tystysgrif trydydd parti. Rydym ni'n sicrhau diogelwch, uniondeb a phreifatrwydd data ar bob cyfnod, gan gynnwys rheolaeth ddiogel ar gopïau wrth gefn a mesurau rheoli mynediad.

Os byddwch chi'n dymuno cymryd taliadau ar-lein, gallwn ni integreiddio prosesyddion trydydd parti diogel neu wasanaethau cell cerdyn credyd i gael gwared ar gwmpas cydymffurfio â Safon Diogelwch Data'r Diwydiant Cardiau Talu PCI DSS) drud, neu ei leihau.

Rydym ni'n gwneud hyn fel eich bod yn gallu bod yn hyderus bod eich sefydliad yn bodloni ei oblygiadau cyfreithiol ac yn dilyn ymarfer gorau wrth gasglu data ar-lein. Bydd eich cleientiaid a'ch cwsmeriaid yn hyderus eu bod yn gallu ymddiried ynoch chi i warchod eu data.