Stand out from the competition

Search, Social Media and Marketing Solutions

Search Engine Optimisation (SEO) and Social Media Optimisation (SMO)

Tawesoft build Search- and Social Media- optimised websites as standard.

We carefully design pages that will perform well on Google, Facebook and Twitter using their recommended technologies including Facebook's Best Practices for the Open Graph protocol, Google's Quality Guidelines for Structured Data, Rich Snippets and microformats, Twitter Cards markup, and modern semantic web design practice.

This means that we build websites with strong foundations (“on-site SEO”) to make the most of any search engine exposure or organic social media activity.

Knowledge Base: What is Search Engine Optimisation (SEO)?

Search Engine Marketing (SEM)

We can help you target keywords and rank higher on Google and other search engine result pages (SERPs). We'll increase your search engine traffic, impressions and click through on-site optimisation and building honest quality backlinks to your local business website. This will drive targeted traffic to your website with a high conversion rate.

Engage with a Social Media Strategy

Drive the conversation around your brand by giving people content to share and tweet about. Send us your updates or give us a brief and we can schedule, format and optimise the delivery to complement your existing social media output.

Social Media Marketing

Tawesoft can generate positive awareness, buzz and real organic engagement with your brand by orchestrating effective social media campaigns through traditional advertising or good old fashioned customer engagement.

Bilingual English and Welsh Business

Go the extra mile as a Welsh business by partnering with us to deliver a bilingual or Welsh-language social media marketing or advertising campaign.

Datrysiadau Marchnata, Cyfryngau Cymdeithasol a Chwilio

Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO) ac Optimeiddio Cyfryngau Cymdeithasol (SMO)

Mae Tawesoft yn adeiladu gwefannau sydd wedi'u hoptimeiddio ar gyfer Peiriannau Chwilio a Chyfryngau Cymdeithasol yn safonol.

Rydym yn dylunio tudalennau yn ofalus a fydd yn perfformio'n dda ar Google, Facebook a Twitter gan ddefnyddio'u technoleg sydd wedi'i hargymell gan gynnwys protocol Ymarferol Gorau ar gyfer Graff Agored Facebook, Canllawiau Ansawdd Google ar gyfer Data â Strwythur, arwyddnodi Cardiau Twitter, ac ymarfer dylunio gwefannau semantig modern.

Mae hyn yn golygu ein bod yn adeiladu gwefannau â sylfeini cryf (“SEO ar-safle”) i fanteisio i'r eithaf ar unrhyw amlygiad i beiriant chwilio neu weithgaredd cyfryngau cymdeithasol organig.

Marchnata Peiriannau Chwilio (SEM)

Gallwn ni eich helpu i dargedu geiriau allweddol a sicrhau safle uwch ar Google a thudalennau canlyniadau peiriannau chwilio eraill (SERPs). Byddwn ni'n cynyddu eich traffig peiriannau chwilio, argraffiadau a chlicio-drwodd gan adeiladu ôl-ddolenni gonest o ansawdd i'ch gwefan busnes lleol. Bydd hyn yn gyrru traffig sydd wedi'i dargedu i'ch gwefan â chyfradd trosi uchel.

Ymgysylltu â Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol

Gyrrwch y sgwrs o amgylch eich brand trwy roi cynnwys i bobl ei rannu a thrydaru amdano. Anfonwch eich diweddariadau atom ni neu rhowch gyfarwyddyd i ni a gallwn ni drefnu amser cyhoeddi, fformatio ac optimeiddio'r ddarpariaeth i ategu eich allbwn cyfryngau cymdeithasol presennol.

Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Gall Tawesoft gynhyrchu ymwybyddiaeth bositif, cyffro ac ymgysylltu organig go iawn â'ch brand trwy drefnu ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol effeithiol trwy hysbysebu traddodiadol neu ymgysylltu hen ffasiwn â chwsmeriaid.

Ewch gam ychwanegol fel busnes Cymreig trwy bartneru â ni i ddarparu ymgyrchu hysbysebu neu farchnata cyfryngau cymdeithasol dwyieithog neu Gymraeg.